Mikołajki ze Squlą!

Ryanne

Prosimy zapoznać się z regulaminem naszego konkursu na Facebooku “Mikołajki ze Squlą”.

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Konkurs organizowany jest przez Squla.pl będącą nazwą handlową FutureWhiz Media B.V. /SA/ z siedzibą przy ulicy Rhijnspoorplein 22 w Amsterdamie (1018 TX AMSTERDAM) zarejestrowana w Holandii pod numerem 32144948, zwana dalej: „Organizatorem”.
1.2 Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.
1.3 Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator.
1.4 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5 Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – konkurs pod hasłem „Mikołajki ze Squlą” opisywany w poszczególnych punktach niniejszego Regulaminu;
Squla.pl – platforma edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (https://www.squla.pl/) oraz podległe jej strony internetowe działające pod domenami internetowymi należącymi do Organizatora; https://www.facebook.com/SqulaPL?fref=ts
Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, która zgłosi się do udziału w konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na profilu Squla.pl na Facebooku;
Nagroda główna – 3-miesięczna oferta Squli + piórnik Squli;
Zwycięzca – trzy osoby, które wygrają nagrodę główną;
Komisja Konkursowa – komisja złożona z trzech pracowników Squla.pl.

2. Uczestnictwo w Konkursie.

2.1 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.2 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.
2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
2.4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.5 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

3.1 Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzców.
3.2 Rozpoczęcie Konkursu przypada na dzień 03.12.2015r. o godzinie 14.00, a jego zakończenie nastąpi 06.12.2015r., o godzinie 23.59.
3.3 Konkurs odbędzie się na profilu Squla.pl na Facebooku.
3.4 Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na profilu Squla.pl na Facebooku.
Pytanie brzmi: Opisz w kilku zdaniach najciekawszy prezent mikołajkowy jaki dostałeś/-aś lub wręczyłeś/-aś.
Oryginalność i kreatywność wpisu będzie brana pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.
Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych i wulgaryzmów.
3.5 Jedna osoba w trakcie trwania Konkursu może zamieścić jeden komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe. Jeśli Uczestnik doda więcej niż jeden komentarz konkursowy pod postem konkursowym, pod uwagę będzie brany tylko pierwszy z nich.
3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
3.7 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Squla.pl z siedzibą przy ulicy Rhijnspoorplein 22 w Amsterdamie, danych osobowych przekazanych w wiadomości mailowej bądź Facebooku po zakończeniu konkursu, w formularzu rejestracyjnym oraz tych danych ewentualnie aktualizowanych w edycji swojego Konta Uczestnika Konkursu w serwisie Squla.pl prowadzonym przez Organizatora pod adresem Squla.pl – w celach marketingowych.

4. Zasady wyłaniania Zwycięzcy oraz rozstrzygnięcie Konkursu

4.1 Zwycięzcy Konkursu wybiera Komisja Konkursowa.
4.2 Komisja Konkursowa wyłoni trzech Zwycięzców.
4.3 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na blogu Organizatora i jego profilu na portalu społecznościowym Facebook w dniu 7.12.2015r., do godziny 12.00.
4.4 Wyłonieni Zwycięzcy będą proszeni o zgłoszenie się do Organizatora poprzez wiadomość prywatną na Facebooku w celu ustalenia formy przekazania nagrody.

5. Nagroda Konkursowa

5.1 Komisja Konkursowa nagrodzi trzech Zwycięzców
5.2 Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej, ani wymiana na jakąkolwiek inną nagrodę.
5.3 Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu mailowego, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

6. Uwagi Dodatkowe

6.1 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: info@squla.pl
W temacie wiadomości należy wpisać „Mikołajki ze Squlą – konkurs”.
6.2 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę oraz dokładny opis reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
6.4 Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc