FutureWhiz (Squla) – Regulamin

Aktualizacja:  26 października 2017 r.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

INFORMACJE OGÓLNE

1. W niniejszych Warunkach Świadczenia Usług (dalej: “Warunki”) poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

a. Oferta: oferta, propozycja lub zadanie przedstawione Użytkownikowi przez FutureWhiz mające związek z Usługami;

b. Zamówienie: wniosek Użytkownika skierowany do FutureWhiz o zawarcie Umowy w związku ze świadczeniem Usług;

c. Umowa: umowa lub innego rodzaju stosunek prawny pomiędzy Stronami związany ze świadczeniem Usług lub każda ich zmiana;

d. Strony (pojedynczo: Strona): Użytkownik lub FutureWhiz;

e. Usługi: usługi udostępnione Użytkownikowi przez FutureWhiz lub w jego imieniu, za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób;

f. Poddostawca: jeden lub kilku poddostawców, podwykonawców lub licencjodawców FutureWhiz, z którymi FutureWhiz pozostaje w stosunku prawnym;

g. Opłata: opłata należna FutureWhiz od Użytkownika z tytułu Umowy lub z innego tytułu, zgodnie z niniejszymi Warunkami;

h. Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), z którą FutureWhiz wiąże Umowa.;

i. Dzień roboczy: dzień kalendarzowy od godziny 9.00 do godz. 17.00 w Holandii, oprócz weekendów i świąt obowiązujących oficjalnie w Holandii;

j. FutureWhiz: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego FutureWhiz Media B.V. (numer rejestracji w holenderskiej Izbie Handlowej: 32144948, NIP UE: NL820246657B01), działająca także pod nazwą handlową SQULA.

2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich Ofert, Zamówień lub Umów. Niniejsze Warunki można wypowiedzieć tylko po uzyskaniu uprzedniej i pisemnej zgody FutureWhiz i zawarciu pisemnego porozumienia Stron w tej kwestii.

W przypadku zmiany Warunków, która (i) skutkuje podniesieniem wysokości Opłaty lub (ii) uprawnia FutureWhiz do udostępnienia świadczonej Usługi na warunkach znacząco różniących się od uzgodnionych, Użytkownik , który nie akceptuje nowych warunków, ma prawo odstąpić od Umowy, pod warunkiem, że uczyni to na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni od poinformowania Użytkownika przez FutureWhiz o nowych warunkach. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku zmian lub uzupełnień Warunków wynikających ze zmian przepisów prawa.

ZAWARCIE UMOWY/ CZAS TRWANIA UMOWY

3. Umowa wchodzi w życie w dniu uzgodnionym przez Strony i określonym w Umowie, lub jeżeli nie określono konkretnej daty, w chwili, gdy FutureWhiz po raz pierwszy udostępni Usługi Użytkownikowi.

4. Umowa zawarta zostaje na czas określony: jednego (1) miesiąca lub jednego (1) roku lub na inny okres wskazany w umowie lub ofercie. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi zamiaru rezygnacji z przedłużenia umowy przed upływem uzgodnionego okresu, umowa będzie automatycznie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przekształcona w umowę na czas nieokreślony:

a) abonament miesięczny – Użytkownik może zgłosić zamiar rezygnacji z umowy w dowolnym momencie z uwzględnieniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Zamiar rezygnacji z przedłużania umowy oraz złożenie wypowiedzenia jest możliwe w trybie on-line po zalogowaniu się na konto rodzica.

b) abonament roczny – Użytkownik może zgłosić zamiar rezygnacji z umowy co najmniej miesiąc przed upływem okresu jej obowiązywania. Po przekształceniu umowy w umowę na czas nieokreślony można ją rozwiązać w dowolnym momencie wraz z końcem bieżącego okresu subskrypcji. Ponadto z umowy można zrezygnować w ciągu pierwszych 30 dni trwania umowy w ramach gwarancji zwrotu kosztów (z wyłączeniem abonamentów opłaconych przy pomocy usług telefonii komórkowych, patrz pkt 29; dotyczy umów na czas określony). Zamiar rezygnacji z przedłużania umowy oraz złożenie wypowiedzenia jest możliwe w trybie on-line po zalogowaniu się na konto rodzica

5. Okresowo FutureWhiz może oferować Użytkownikom specjalne Umowy, z uwzględnieniem odmiennych warunków i ograniczeń. Jeżeli ich warunki różnią się od Warunków tu opisanych, Użytkownik będzie o tym informowany przy podpisaniu Umowy. FutureWhiz zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub całkowitego zakończenia specjalnych warunków takich ofert.

6. FutureWhiz może przyznać Użytkownikowi bezpłatny Okres Próbny. Bezpłatny okres próbny trwa tyle ile podano przy rejestracji. Bezpłatny okres próbny nie stanowi części Umowy. Bezpłatny okres próbny dotyczy tylko Nowych Użytkowników. Pod pojęciem „Nowi Użytkownicy” rozumie się między innymi użytkowników, którzy w ciągu trzech miesięcy poprzedzających rejestrację nie skorzystali z bezpłatnego okresu próbnego. FutureWhiz zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustalenia, czy dany Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego Użytkownik traci dostęp do Usług, chyba, że zdecyduje się na zawarcie Umowy z FutureWhiz. Po zawarciu Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia.(dla opłat przy pomocy usług telefonii komórkowych,patrz pkt 29).

7. Podczas pierwszych 10 dni obowiązywania Umowy Użytkownik co tydzień otrzymuje e-maile z informacją na temat usług, które FutureWhiz zrealizowała i zrealizuje, a które wynikają z Umowy. Są to e-maile o charakterze informacyjnym i dlatego Użytkownik nie może zrezygnować z ich otrzymywania. Użytkownik może natomiast w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez FutureWhiz e-maili o charakterze handlowym, korzystając z odpowiedniego linku zawartego w tych e-mailach.

8. FutureWhiz ma prawo zakończyć lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług bez wcześniejszego powiadomienia lub rekompensaty, jeżeli Użytkownik postępuje niezgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków bądź korzysta z Usług nielegalnie, lub jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż to czyni.

ŚWIADCZENIE USŁUG

10. Po zawarciu Umowy, FutureWhiz rozpoczyna świadczenie Usług. Wraz z zawarciem Umowy Użytkownik potwierdza (i) prawidłowość wymienionych w niej danych oraz (ii) zobowiązanie do prawidłowego wykonywania Umowy. Wszystkie plany i terminy wskazane przez FutureWhiz lub uzgodnione z nim są podane w dobrej wierze i na podstawie informacji i okoliczności znanych FutureWhiz przy zawieraniu Umowy. FutureWhiz dołoży wszelkich starań, by w jak najszerszym zakresie realizować plany i terminy jednakże ich sporadyczne przekroczenie nie będzie stanowiło naruszenia Umowy przez FutureWhiz. W przypadku spodziewanego lub istniejącego już przekroczenia, FutureWhiz niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

11. FutureWhiz dołoży wszelkich starań, by świadczyć Usługi w należytej jakości. Poza zaplanowanym (wynikającym z konserwacji) okresem niedostępności Usług („down-time”), FutureWhiz dąży do zapewnienia dostępności Usług przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, jednak nie może zagwarantować, że Usługi będą działały bez przerwy lub bez błędów. Wszystkie Usługi świadczone są na bazie „de facto” (a więc między innymi tylko na tyle, na ile są dostępne, i bez gwarancji) i uważane są za zaakceptowane przez obie strony w chwili pierwszego ich dostarczenia lub udostępnienia przez FutureWhiz. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko.

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ

12. FutureWhiz pobiera od Użytkownika okresową Opłatę (lub Opłaty) zgodne z przyjętymi i podanymi przez FutureWhiz do wiadomości stawkami i cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), chyba że uzgodniono inaczej. Ceny i Opłaty zawierają podatki (np. VAT) i inne opłaty oraz obciążenia wynikające z prawa,

13. Użytkownik winien dokonywać płatności z góry, do 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego, płatnego okresu.

14. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci należnych kwot w terminie określonym w artykule 13, wówczas – po powiadomieniu go przez FutureWhiz o powstaniu zwłoki – FutureWhiz (poza innymi przysługującymi mu prawami) ma prawo do zawieszenia wykonywania Usługi. Jeżeli Użytkownik po powiadomieniu o powstaniu zwłoki nadal nie ureguluje zaległej wpłaty, wówczas jego 0konto zostanie ostatecznie zablokowane.

15. Możliwe, że podczas zakupu użyjesz kodu zniżkowego. Kod ten zawsze odnosi się do minimalnej wartości zamówienia i może być użyty tylko raz. Nie można łączyć wielu kodów w jednym zamówieniu. Squla zastrzega sobie prawo do odliczenia wartości kodu zniżkowego od kwoty zwrotu, jeśli w przypadku (częściowej) rezygnacji, pozostała wartość zamówienia jest niższa niż minimalna wartość zamówienia dla tego kodu zniżkowego lub inne warunki nie są spełnione.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

16. Użytkownik zobowiązuje się zadbać, by informacje przekazane przez niego FutureWhiz były poprawne i nie wprowadzały w błąd. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie informować FutureWhiz o zmianie tych informacji.

17. Użytkownik jest odpowiedzialny za informacje udzielone FutureWhiz, sposób korzystania z Usług oraz zapewnienie poufności dostępu do nich. Użytkownik będzie korzystał z Usług w granicach określonych w Umowie, niniejszych Warunkach oraz mających zastosowanie przepisach ustawowych i regulacjach prawnych. Informacji lub (innych) Usług udostępnionych przez FutureWhiz Użytkownik nie może (w całości ani częściowo) wynajmować, sprzedawać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim.

POUFNOŚĆ

18. Wszystkie uzyskane w jakikolwiek sposób od FutureWhiz informacje o charakterze handlowym, strategicznym, technicznym, wszelką wiedzę lub inne informacje związane z FutureWhiz, Użytkownik będzie traktował jako poufne i nie będzie informował o nich osób trzecich ani ich udostępniał.

Postanowienia artykułu 17 nie obowiązują wyłącznie wówczas, gdy (i) informacje były powszechnie znane przed zawarciem Umowy, (ii) zainteresowana Strona udzieliła uprzednio pisemnej zgody na tego rodzaju szczególne odstępstwo lub (iii) informacja musi zostać upubliczniona w celu wykonania postanowienia sądu, w którym to przypadku zainteresowana Strona winna (o ile jest to dopuszczalne w myśl obowiązujących przepisów prawa) uprzednio poinformować drugą Stronę.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

19. Wyłącznie FutureWhiz i jego Poddostawcy mają prawa do wszystkich elementów Usług, przez co rozumie się całość praw własności intelektualnej i funkcjonalności serwisu (Usługi). Użytkownik w toku korzystania z Usług nie nabywa żadnych praw poza jednoznacznie opisanymi w niniejszych Warunkach lub w Umowie.

20. FutureWhiz zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności wobec osób trzecich, opartej na umotywowanym twierdzeniu osoby trzeciej, że korzystanie przez Użytkownika z Usług w ramach Umowy narusza obowiązujące w Holandii lub Polsce prawa autorskie i prawo własności przemysłowej. FutureWhiz zobowiązuje się zwolnić Użytkownika od odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z prawomocnego wyroku sądu (lub uzgodnionej z FutureWhiz w postępowaniu polubownym), pod warunkiem, że Użytkownik niezwłocznie i szczegółowo poinformuje FutureWhiz na piśmie o roszczeniu osoby trzeciej i udzieli FutureWhiz pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu sądowym lub w pozasądowych negocjacjach oraz gdy Użytkownik będzie współpracował z FutureWhiz w czasie trwania postępowania sądowego lub negocjacji pozasądowych.

W przypadku wyżej wymienionych roszczeń osób trzecich FutureWhiz może w razie potrzeby zastąpić lub zmienić Usługi bądź ich część, a także rozwiązać Umowę w całości lub częściowo – w tym ostatnim przypadku FutureWhiz zwróci zapłaconą przez Użytkownika Opłatę za nie wyświadczone jeszcze usługi na zasadzie pro rata.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

21. FutureWhiz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Usług przez Użytkownika lub osobę trzecią.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22. W okresie korzystania przez Użytkownika z Usług FutureWhiz gromadzi określone dane osobowe. Polityka prywatności FutureWhiz, z którą może się zapoznać Użytkownik, określa szczegółowo, które dane osobowe Użytkownika podlegają gromadzeniu.

23. FutureWhiz oferując Usługi korzysta z plików cookies. Polityka w sprawie plików cookies FutureWhiz, z którą może się zapoznać Użytkownik, określa szczegółowo jakie pliki cookies są wykorzystywane przez FutureWhiz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. W przypadku świadczenia usług Poddostawcy za pośrednictwem FutureWhiz, Użytkownikowi zostaną udostępnione i przedstawione do zaakceptowania warunki świadczenia usług danego Poddostawcy.

25. Każde roszczenie z tytułu Umowy lub wynikające z niej jest wymagalne niezwłocznie, bez szczegółowego powiadomienia o powstaniu zwłoki i bez uprzedniej procedury sądowej, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. W powyższym przypadku FutureWhiz – poza prawami wymienionymi w niniejszych Warunkach – ma prawo do niezwłocznego zakończenia Umowy.

26. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy, a Strony wspólnie przyjmą nowe postanowienia w celu zastąpienia nieważnych, przy uwzględnieniu celowości oraz rodzaju tych postanowień.

27. Żadna ze Stron nie może przenieść tej Umowy lub praw i obowiązków z niej wynikających bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

28. Do Warunków, Ofert, Zamówień i Umów zastosowanie mają przepisy prawa holenderskiego oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków, Umowy lub związane z ich wykonywaniem lub pozostające z nimi w związku będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Użytkownika chyba, że Strony w danym przypadku zdecydują się na mediację bądź arbitraż.

DLA UŻYTKOWNIKÓW PŁACĄCYCH PRZY POMOCY USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWYCH

29. Użytkownikom, którzy opłacili swój abonament w Squli przy pomocy usług telefonii komórkowych nie przysługuje gwarancja zwrotu kosztów (o której mowa w pkt 4). Z abonamentu można zrezygnować najwcześniej z zakończeniem obecnie obowiązującego okresu. Rezygnację należy złożyć wysyłając sms zwrotny do operatora. Treść sms-a to SQULA. Numer, na który należy wysłać wiadomość to: 80711 (dla Orange, Plus i PLAY) lub 80713 (dla T-Mobile).Abonament przedłuża się automatycznie o kolejny okres. Aby zrezygnować z kolejnego płatnego okresu należy wysłać sms-a z rezygnacją przed upływem terminu zakończenia aktualnie opłacanego abonamentu.

30. Jeśli usługa świadczona przy pomocy usług telefonii komórkowych oferuje 1 miesiąc gratis, płatność następuje po pierwszym miesiącu bezpłatnym i pobejmuje odpowiednio:
– dla abonamentu miesięcznego okres: 1 miesiąca
– dla abonamentu trymestralnego okres: 3 miesięcy
– dla abonamentu półrocznego okres: 6 miesięcy
– dla abonamentu rocznego: 12 miesięcy płatnych.

31. Płatność za usługę świadczoną przy pomocy operatora telefonii komórkowych realizowana jest poprzez fakturę konkretnego operatora.

DLA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY ZAKUPILI DOSTĘP DO SQULI U NASZYCH PARTNERÓW

32. Dostęp do naszych usług może zostać zakupiony w formie kodu aktywacyjnego na platformach zewnętrznych współpracujących z FutureWhiz o oferujących zakup różnego rodzaju świadczeń, w szczególności w ramach tzw. systemów kafeteryjnych. Użytkownikom, którzy opłacili swój abonament w Squla w sklepie jednego z naszych partnerów, tj. nie bezpośrednio na platformie Squla, nie przysługuje gwarancja zwrotu kosztów (o której mowa w pkt 4). 

Dostępy zakupione w formie kodu aktywacyjnego rozpoczynają się w dniu aktywacji kodu i pozostają aktywne tylko przez opłacony okres. Taki dostęp można przedłużyć w formie regularnego abonamentu Squli. Po zmianie dostępu, tj. aktywacji abonamentu na kolejny okres bezpośrednio na platformie Squla, mają do niego zastosowanie zasady określone w punkcie 4 niniejszego regulaminu

PRZYPOMNIENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA OPINII 

Współpracujemy z RatingCaptain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie RatingCaptain przetwarza dane dotyczące Twojej Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z RatingCaptain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia RatingCaptain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa”.

FutureWhiz-wersja 2014. Ostatnio aktualizowano: 26/10/2017