Squla – Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2014

Prosimy przeczytać uważnie

SQULA szanuje twoją prywatność i będzie przetwarzać Państwa informacje osobowe oraz korzystać z nich w bezpieczny sposób. W celu zagwarantowania Państwu prywatności, SQULA zawsze działa zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych według prawa holenderskiego. Niniejszy dokument przedstawia politykę prywatności (dalej zwaną “Polityką”) SQULA. Zapisy te dotyczą osób odwiedzających, użytkowników i subskrybentów serwisu SQULA. Dlatego też należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką. W każdej chwili można skontaktować się ze SQULA pod adresem info@squla.pl

Korzystanie z tej strony internetowej (zwanej dalej “Stroną”) oznacza zapoznanie się z poniższą Polityką.

CO OZNACZA SQULA?

SQULA to nazwa handlowa FutureWhiz Media B.V. /SA/ (zarejestrowaną w Holandii pod numerem 32144948), z siedzibą w (1018 TX AMSTERDAM) Amsterdamie przy Rhijnspoorplein 22.

JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE PRZEZ SQULA?

Konto SQULA

Aby korzystać z usług SQULA, musisz założyć konto w serwisie. Wymagane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, szkoła, klasa , adres. Ponadto, jeśli zamawiasz naszą ofertę, przetwarzane są również informacje finansowe takie jak numer rachunku bankowego czy numer karty kredytowej. Te dane wystarczą, aby korzystać ze SQULA. Jeśli chcesz, możesz dodać do profilu więcej informacji o sobie, np. zdjęcie profilowe i hobby. Spodoba się to innym użytkownikom oglądającym Twój profil, ale jest równie ważne dla SQULA, która w ten sposób może jeszcze lepiej dopasować się do Twoich potrzeb. Tylko Twoi zaprzyjaźnieni gracze SQULA mogą przeglądać te dane. Twoje dane kontaktowe są zawsze chronione przed innymi użytkownikami. SQULA oferuje również możliwość samodzielnego umieszczania informacji na stronie ze swojego konta. Informacje te są zapisywane przez SQULA i mogą zawierać informacje osobowe.

Informacje generowane automatycznie

W celu zapewnienia optymalnego działania (np. aby prawidłowo wyświetlać strony i zabezpieczyć stronę internetową), SQULA potrzebuje określonych informacji. Dlatego też SQULA gromadzi automatycznie wygenerowane informacje o Twoim aktywności w Internecie podczas korzystania ze SQULA. Informacje te dotyczą Twojego adresu IP (numer umożliwiający identyfikację twojego komputera), rodzaju przeglądarki (program komputerowy do przeglądania stron internetowych), systemu komputerowego, z którego korzystasz, podstron, które odwiedzasz na SQULA oraz “cookies”.

CZYM SĄ COOKIES?

Podczas korzystania ze SQULA na twoim komputerze mogą być umieszczane cookies. Cookies to niewielkie (tekstowe) fragmenty informacji, które serwer wysyła do przeglądarki (np. Internet Explorer lub Firefox), tak by przeglądarka mogła ponownie przesłać te informacje do serwera podczas kolejnej wizyty. Cookies SQULA nie powodują uszkodzenia Twojego komputera ani danych znajdujących się w twoim komputerze. W przypadku cookies, które nie są absolutnie niezbędne do komunikowania się z Tobą lub do wykonania usługi zgodnie z Umową, umieszczamy cookies wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Dalsze informacje dotyczące cookies używanych przez SQULA, celów, do jakich SQULA z nich korzysta oraz sposobu usunięcia cookies, znajdują się z naszej Polityce Cookie.

Do jakich celów SQULA korzysta z informacji o Tobie?

SQULA gromadzi i przetwarza informacje osobowe do następujących celów:

  • do stworzenia i realizacji zawartej z Tobą umowy oraz do oferowania, dostarczania oraz dostosowywania ustalonych usług do Twoich potrzeb i preferencji;
  • do umożliwienia umieszczania informacji oraz ich zmiany na Stronie i kontaktowania się z innymi użytkownikami;
  • do realizacji płatności. Dane finansowe nigdy nie są publikowane przez SQULA na stronie, ani nie są udostępniane osobom trzecim dla celów innych niż realizacja Umowy;
  • do przesyłania newslettera i informacji dotyczących własnych, podobnych usług SQULA oraz informacji dla użytkowników, raportów, powiadomień lub innych wiadomości elektronicznych;
  • do analizy, utrzymania, zabezpieczania i optymalizacji serwisu SQULA;
  • w celu przeanalizowania danych osobowych, aby móc dokładnie wytłumaczyć rodzicom, jak ich dzieci mogą korzystać ze SQULI;
  • do zbierania anonimowych danych statystycznych;

SQULA przechowuje Twoje dane osobowe przez okres, w którym jest to niezbędne do wyżej wymienionych celów lub aby wypełnić ustawowy obowiązek przechowywania danych. SQULA będzie Cię informować o rozwijanych i przyszłych usługach. W przypadku gdy np. usługi są rozszerzane lub pojawia się aktualizacja, zostaniesz o tym poinformowany. SQULA będzie Cię również informować o organizowanych przez siebie akcjach promocyjnych. Jeśli nie chcesz otrzymywać od SQULA wiadomości e-mail, możesz to zgłosić pod adresem info@squla.pl. W każdym mailu od SQULA zawarta jest informacja o możliwości rezygnacji z otrzymywania wiadomości. W przypadku niektórych wiadomości nie można jednak zgłosić rezygnacji. Chodzi w tym miejscu np. o istotne powiadomienia dot. realizacji usług oraz potwierdzenia zakupu. SQULA korzysta z automatycznie generowanych danych dla celów statystycznych oraz w celu zabezpieczenia i wprowadzania poprawek do serwisu SQULA. Dane te mogą być przekazywane osobom trzecim pod warunkiem, że są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Twojej osoby (nie są to dane osobowe). SQULA może wymieniać dane osobowe, które przetwarza, z innymi spółkami grupy FutureWhiz Media B.V. oraz może łączyć Twoje dane osobowe z danymi gromadzonymi w związku z Twoim zakupem lub korzystaniem z produktów lub usług SQULA lub innych spółek grupy FutureWhiz B.V. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wymiany i łączenia twoich danych osobowych z danymi innych spółek grupy FutureWhiz Media B.V. można zgłaszać pod adresem info@squla.pl. Bez Twojej zgody Twojej dane nie będą powierzane stronom, które nie należą do FutureWhiz Media B.V. za wyjątkiem następującej sytuacji: SQULA może powierzać twoje dane osobom trzecim w przypadkach, gdy jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, została do tego zobowiązana decyzją sądu jeśli jest to konieczne do ochrony jej własnych praw. Ponadto SQULA udostępnia dane osobowe osobom, które na zlecenie SQULA dostarczają Tobie na Twoją prośbę produkty i usługi – wówczas (o ile nie zaznaczono inaczej) Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji obowiązku ich dostarczenia.

Squla w klasie

Squla oferuje usługę Squla dla klas szkolnych. Squla podpisała ze szkołą umowę dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do Squla szkoła będzie spełniać wymagania polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie Danych Osobowych”) w zakresie poinformowania i uzyskania zgody osób, których dane są przetwarzane, na powierzenie przetwarzania danych osobowych Squla. Squla przetwarza dane (osobowe) wyłącznie na zlecenie szkoły. Szkoła jest administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Squla jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych dotyczących szkół i osób kontaktowych, które Squla pobiera w klasie szkolnej. Przetwarzanie dotyczy następujących informacji: numeru identyfikacyjnego REGON instytucji, pseudonimu [nicku], hasła, imienia, nazwiska i adresu e-mail nauczyciela.

Squla gromadzi i przetwarza dane (osobowe) w następujących celach:

  • do przesyłania biuletynu informacyjnego oraz informacji o własnych podobnych usługach, informacji dla użytkowników, raportów, wiadomości serwisowych lub innych wiadomości elektronicznych;
  • do analizy, konserwacji, zabezpieczenia i optymalizacji Squla w klasie;
  • do sporządzania anonimowych danych statystycznych.

W JAKI SPOSÓB SQULA CHRONI TWOJE INFORMACJE OSOBOWE?

Podczas przetwarzania danych osobowych SQULA zawsze stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (przy uwzględnieniu aktualnego stanu techniki), aby zapobiec nieograniczonemu dostępowi, zmianom, ujawnianiu lub utracie danych osobowych.

Wgląd, zmiana, korekta i usuwanie danych osobowych

SQULA jasno określa sposób obchodzenia się z danymi osobowymi. Służy temu również niniejsza Polityka. Wszelkie pytania dotyczące sposobu obchodzenia się z danymi osobowymi przez SQULA można w każdej chwili przesłać na adres info@squla.pl.
 Jeśli chcesz wiedzieć, jakie informacje na twój temat zostały zapisane, chcesz dokonać zmiany danych lub chcesz je usunąć w oparciu o odpowiednie przepisy, możesz przesłać wiadomość na adres info@squla.pl z dopiskiem „wgląd/zmiana/usuwanie danych osobowych”. Możesz również zastrzec, że nie chcesz, by Twoje dane osobowe były nadal przekazywane spółkom grupy. W wiadomości należy jednak podać pełne imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz załączyć kopię dowodu osobistego, by SQULA miała pewność, że informacje zostaną przesłane do właściwej osoby. W przypadku gdy SQULA ma wątpliwości, których danych osobowych dotyczy podanie o wgląd, zmianę lub usunięcie, może poprosić o przesłanie szczegółowych informacji. SQULA wstrzymuje realizację prośby do momentu otrzymania dalszych szczegółowych informacji. SQULA zawsze przesyła wiadomość z potwierdzeniem realizacji prośby. Natychmiast po otrzymaniu Twojej prośby SQULA zaprzestanie korzystania z twoich danych dla celów, których nie akceptujesz, a w przypadku uzasadnionej prośby o usunięcie lub zmianę danych, przystąpi do usunięcia lub zmiany odnośnych danych osobowych, o ile ustawa nie zobowiązuje SQULA do przechowywania odnośnych danych osobowych, lub jeśli nie występują (inne) pilne powody, które nie pozwalają na usunięcie danych. Strona umożliwia również samodzielny wgląd do własnych danych osobowych oraz ich zmianę, zawsze możesz też przeglądać lub w razie potrzeby zmieniać swoje dane (osobowe) na swoim osobistym koncie.

CZY OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SQULA?

Zasadniczo każdy może korzystać ze SQULA i każdy może utworzyć konto SQULA. Co ważne, odrębne przepisy prawa dotyczą osób, które nie ukończyły szesnastego (16) roku życia. Jeśli nie masz jeszcze szesnastu (16) lat lub więcej, przed utworzeniem konta wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Korzystając ze Strony potwierdzasz, że masz szesnaście (16) lat lub więcej, lub twoi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na utworzenie konta.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Serwery używane przez Google Analytics znajdują się poza terenem Unii Europejskiej. Zasady polityki prywatności tych krajów mogą różnić się od zasad panujących w UE. Squla podjęła odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych. Zgodziłeś się na to, aby Twoje dane osobowe były przekazane poza kraje znajdujące się w Unii Europejskiej, na przykład do Stanów Zjednoczonych.

ZMIANY Z POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIES

SQULA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. SQULA zaleca regularne sprawdzanie tej Strony pod kątem wprowadzanych zmian. W przypadku wprowadzania zmian przez SQULA, zmiany te są ogłaszane na Stronie i/lub w przesyłanych do ciebie
w powiadomieniach. Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana 31 lipca 2014 r.

PYTANIA?

Zachownie poufności Twoich danych to dla nas niezwykle ważna kwestia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem info@squla.pl