Ogólne warunki realizacji usługi Squla w szkole

Niniejsze ogólne warunki realizacji usługi dotyczą każdorazowego wykorzystania Usługi Squla przez Szkołę, Nauczyciela lub Ucznia. Squla zaleca Szkole i Nauczycielowi uważne zapoznanie się z niniejszymi ogólnymi warunkami realizacji usługi, dzięki czemu Szkoła i Nauczyciel będą świadomi swoich praw i zobowiązań.

W razie pytań dotyczących niniejszych ogólnych warunków realizacji usługi lub chęci kontaktu ze Squlą w innych sprawach zapraszamy do kontaktu poprzez email klantenservice@squla.nl.

 1. Definicje

Konto: konto Nauczyciela lub konto Ucznia;

Warunki ogólne: niniejsze ogólne warunki realizacji usługi Squla;

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: umowa zawarta przez Szkołę ze Squlą, w której Szkoła zleca Squli wykonanie Usługi i w której ustalono warunki przetwarzania danych przez Squlę;

Treści: wszelkie informacje umieszczone przez Squlę na Stronie internetowej, w tym między innymi ćwiczenia, materiały edukacyjne, filmiki, gry, teksty oraz układ i wygląd Strony internetowej;

Usługa: usługa świadczona przez Squlę na rzecz Nauczyciela i Ucznia. Usługa obejmuje udostępnianie i oferowanie Strony internetowej, co opisano bardziej szczegółowo w artykule 5;

Nauczyciel: osoba fizyczna zatrudniona przez Szkołę, która poprzez Konto nauczyciela podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych w klasie korzysta z Usługi na rzecz Uczniów;

Konto nauczyciela: osobiste i zabezpieczone środowisko Nauczyciela na Stronie internetowej, do którego Nauczyciel uzyskuje dostęp po podaniu swoich Danych logowania;

Uczeń: osoba fizyczna, która korzysta z Usługi poprzez Konto ucznia jako uczeń Nauczyciela;

Konto ucznia: osobiste i zabezpieczone środowisko Ucznia na Stronie internetowej, do którego Uczeń uzyskuje dostęp po podaniu swoich Danych logowania;

Dane logowania: wybrana przez Nauczyciela nazwa użytkownika i hasło, za pomocą których Nauczyciel lub Uczeń uzyskuje dostęp do swojego Konta i może korzystać z Usługi, co opisano bardziej szczegółowo w artykule 3;

Prawa własności intelektualnej: wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa z nimi powiązane takie jak prawo autorskie, prawa do marki, prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych i prawa pokrewne, jak również wiedza specjalistyczna i działania porównywalne z działaniami chronionymi prawem własności intelektualnej (tzw. éénlijnsprestaties);

Szkoła: szkoła, która zatrudnia Nauczyciela i zawarła Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ze Squlą;

Squla: FutureWhiz Media B.V., z siedzibą i biurem przy Rhijnspoorplein 22, 1018 TX Amsterdam, wpisana w rejestrze handlowym holenderskiej Izby Handlowej pod numerem 32144948;

Strona internetowa: strona internetowa www.squla.nl i powiązane strony lub aplikacje Squli.

 2. Zastosowanie

 2.1. Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Squlą, każdorazowego skorzystania z Usługi przez Szkołę lub Nauczyciela oraz wszelkich czynności prawnych albo stosunków prawnych między Szkołą a Squlą.

 2.2. Squla może w każdej chwili zmienić lub uzupełnić niniejsze Warunki ogólne. Aktualne Warunki ogólne będą dostępne na Stronie internetowej lub zostaną przesłane w wiadomości e-mail. Kontynuacja korzystania przez Szkołę ze Strony internetowej po zmianie lub uzupełnieniu niniejszych Warunków ogólnych oznacza nieodwołalną akceptację zmienionych lub uzupełnionych Warunków ogólnych. Jeżeli Szkoła nie wyraża zgody na zmienione lub uzupełnione Warunki ogólne, Szkoła i Nauczyciel tracą prawo do korzystania ze Strony internetowej, a Szkoła powinna rozwiązać Umowę.

3. Dostęp do Usługi

 3.1. Aby móc korzystać z Usługi, Szkoła musi zawrzeć ze Squlą Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Nauczyciel musi założyć Konto nauczyciela. Konto nauczyciela można założyć poprzez ukończenie procesu rejestracji na Stronie internetowej.

3.2. Podczas rejestracji Nauczyciel ma obowiązek podania Danych logowania, za pomocą których można uzyskać dostęp do jego Konta nauczyciela. Nauczyciel ma obowiązek nieujawniania Danych logowania. Jeżeli Nauczyciel wie lub podejrzewa, że jego Dane logowania lub Dane logowania Uczniów zostały przejęte przez osoby nieupoważnione, ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Squli. Nauczyciel może zmieniać Dane logowania w sposób opisany na Stronie internetowej.

3.3. Nauczyciel może tworzyć Konta ucznia, aktywować je i zarządzać nimi w sposób opisany na Stronie internetowej. Nauczyciel odpowiada za całość wykorzystania Usługi przy pomocy Danych logowania Uczniów i Nauczyciela.


3.4. Nauczyciel odpowiada wobec Squli za kompletność i poprawność informacji, jakich udzielił podczas zakładania Konta nauczyciela. Nauczyciel jest odpowiedzialny za udzielenie poprawnych i pełnych danych, jak również za zmianę danych, jeżeli przestaną one być poprawne

3.5. Nauczycielowi zabrania się:

 • a. uzyskiwania dostępu albo usiłowania uzyskania dostępu do Strony internetowej w sposób inny niż przy użyciu swoich Danych logowania;
 • b. udzielania innej osobie dostępu do swojego Konta nauczyciela.

3.6.  Squla może w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i bez zobowiązania do zapłaty z tego powodu odszkodowania Szkole albo Nauczycielowi, (tymczasowo) wyłączyć z użytkowania lub ograniczyć użytkowanie (części) Usługi, Strony internetowej lub Treści, jeżeli w ocenie Squli jest to niezbędne, na przykład w celu przeprowadzenia uzasadnionych koniecznych prac konserwacyjnych na Stronie internetowej.

 3.7. Squla nie gwarantuje, że Strona internetowa i Usługa będą dostępne w każdej chwili ani bez przerw albo awarii. Awarie mogą wystąpić między innymi wskutek awarii połączenia internetowego albo telefonicznego albo z powodu wirusów albo błędów/usterek. Squla nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania Szkole albo Nauczycielowi za jakiekolwiek szkody związane z (tymczasową) niedostępnością Usługi albo Strony internetowej albo (przejściową) awarią Usługi albo Strony internetowej, jak również za szkody będące skutkiem takiej niedostępności albo awarii.

4. Korzystanie z Usługi

4.1. Usługa oferuje Szkole i Nauczycielowi uzupełnienie programu nauczania. Na Stronie internetowej Uczeń może za pomocą swojego Konta ucznia ćwiczyć na udostępnionych tam Treściach, obejmujących naukę przedmiotów nauczania podstawowego w formie zabawy, Nauczyciel może za pomocą swojego Konta nauczyciela używać udostępnionych tam Treści w klasie w uzupełnieniu programu lekcji, jak również może poprzez udostępnione tam zestawienia i raporty poznać wykorzystanie Usługi przez Uczniów oraz uzyskiwane przez nich wyniki.

4.2.  Korzystanie ze Strony internetowej przez Szkołę albo Nauczyciela nie może:

 • a. opierać się na nieprawidłowych informacjach ani wprowadzać w błąd;
 • b. zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, botów ani innego oprogramowania, które mogą uszkodzić lub skasować zautomatyzowany system informacyjny, uniemożliwić korzystanie lub dostęp do takiego systemu albo przejąć nad nim kontrolę; jak również takich, które mają na celu obejście technicznych zabezpieczeń Strony internetowej, Usługi lub systemów komputerowych Squli;
 • c. polegać na korzystaniu z narzędzi innych niż udostępnione przez Stronę internetową w celu przeszukiwania Strony internetowej, jak również korzystania ze zgłębiania danych (data mining), robotów albo innych narzędzi do gromadzenia danych;
 • d. polegać na korzystaniu z jakichkolwiek narzędzi lub rozwiązań (zarządzanych samodzielnie lub udostępnionych przez podmiot trzeci), o ile służą one do przejęcia jakichkolwiek Treści, jak również z jakiegokolwiek sposobu indeksowania, ściągania danych (scrapingu), przeszukiwania albo używania lub uzyskiwania dostępu do Strony internetowej w inny niewłaściwy sposób;
 • e. mieć charakteru komercyjnego bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Squli;
 • f. nadmiernie lub nieproporcjonalnie obciążać infrastruktury Strony internetowej ani ograniczać jej funkcjonalności;
 • g. w ocenie Squli pozostawać w sprzeczności z moralnością lub dobrym smakiem;
 • h. pozostawać w sprzeczności z niniejszymi Warunkami ogólnymi, Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych ani jakimikolwiek obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi;
 • i. naruszać praw Squli lub podmiotów trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej i praw dotyczących ochrony danych osobowych;
 • j. w jakikolwiek inny sposób być niezgodne z prawem;
 • k. nie może naruszać interesów ani dobrej reputacji Squli.

4.3.  W uzupełnieniu do innych instrumentów (prawnych) przysługujących Squli, Squla w każdej chwili ma prawo bez podania przyczyny i bez uprzedniego wyjaśnienia (tymczasowo) ograniczyć, zawiesić albo dezaktywować działania Szkoły, Nauczyciela lub Ucznia związane ze Stroną internetową, tymczasowo lub stale usunąć Konto/Konta, udzielić ostrzeżenia lub zakończyć świadczenie Usługi, w szczególności – lecz nie tylko wówczas – gdy: 

 • a. Szkoła, Nauczyciel lub Uczeń postępuje w sposób sprzeczny z niniejszymi Warunkami ogólnymi lub wskazówkami Squli;
 • b. W ocenie Squli postępowanie Szkoły, Nauczyciela lub Ucznia może wywołać szkodę lub odpowiedzialność Squli lub innych podmiotów.

4.4. Szkoła i Nauczyciel wyrażają zgodę na to, że Usługa jest udostępniana wyłącznie w standardowych godzinach nauczania. Squla zastrzega sobie prawo do zmiany dostępności Usługi.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Squla lub jej licencjodawcy zachowują prawa własności intelektualnej dotyczące Usługi i Strony internetowej, jak również Treści rozpowszechnianych poprzez Stronę internetową. Żadne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie ma na celu przekazania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Szkole, Nauczycielowi ani Uczniowi.

5.2. Squla przyznaje Szkole, Nauczycielowi i Uczniowi ograniczone, osobiste, odwołalne, niewyłączne, niepodlegające sublicencjonowaniu, niepodlegające przeniesieniu prawo do dostępu do Usługi i korzystania z niej (w tym z Treści i Strony internetowej) na warunkach ustalonych w niniejszych Warunkach ogólnych i w celach opisanych w niniejszych Warunkach ogólnych.

5.3. Szkoła albo Nauczyciel nie będą wykonywać żadnych działań mogących naruszyć Prawa własności intelektualnej Squli takich jak rejestrowanie domen, znaków towarowych albo Google Adwords albo pobieranie albo ponowne wykorzystywanie istotnych części Strony internetowej albo Treści lub powtarzające się i systematyczne pobieranie albo ponowne wykorzystywanie nieistotnych części Strony internetowej albo Treści w rozumieniu holenderskiej ustawy o bazach danych [Databankenwet].

6. Czas trwania i rozwiązanie umowy

6.1 Umowa między Squlą a Szkołą zostaje zawarta na czas nieokreślony. Szkoła może w każdej chwili wypowiedzieć umowę poprzez Konto nauczyciela. Squla może w każdej chwili pisemnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące.

6.2. Od chwili rozwiązania umowy – niezależnie od jego powodu – Szkoła, Nauczyciel i Uczeń nie są już uprawnieni do korzystania z Usługi i Squla usunie ich Konta. Po rozwiązaniu umowy Squla nie jest zobowiązana do przekazywania lub konwertowania jakichkolwiek informacji ze Strony internetowej dla Szkoły, Nauczyciela lub Ucznia.

 6.3. W razie rozwiązania umowy nie następuje wycofanie tego, co już zostało dostarczone lub wykonane przez Squlę.

7. Gwarancje

7.1. Szkoła i Nauczyciel akceptują fakt, że Usługa zawiera wyłącznie funkcje, Treści i inne cechy takie, jakie zastają w chwili jej używania (w stanie „tak jak jest”). Squla nie udziela gwarancji, zapewnień ani gwarancji rekompensaty związanych z jakością, bezpieczeństwem, legalnością, kompletnością, integralnością i poprawnością Usługi i Treści, chyba że niniejsze Warunki ogólne stanowią inaczej. Tym samym Squla nie jest zobowiązana do dodawania określonych Treści na Stronę internetową na żądanie. Wszelkie Usługi są wykonywane na podstawie zobowiązania do starannego działania (best effort basis).

7.2. W szczególności Squla nie gwarantuje, że korzystanie ze Strony internetowej przez Ucznia da określone rezultaty, na przykład takie jak poprawa uzyskiwanych wyników w nauce.

 7.3. Squla nie gwarantuje, że Usługa jest pozbawiona usterek i działa bez przerw. Squla nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, nieprawidłowość lub niepełność danych albo innych informacji.

 7.4. Squla zastrzega sobie prawo do skracania, zmiany lub usuwania Treści ze Strony internetowej, jeżeli w ocenie Squli jest to niezbędne, bez powstania odpowiedzialności Squli lub jakiegokolwiek prawa Nauczyciela do odszkodowania.

8. Odpowiedzialność

8.1. Jeżeli Squla ponosi odpowiedzialność za szkodę z jakiegokolwiek tytułu, to jest ona odpowiedzialna wyłącznie za szkodę bezpośrednią poniesioną przez Szkołę albo  Nauczyciela, a jej odpowiedzialność jest ograniczona do rekompensaty wynoszącej maksymalnie 500 euro.

 8.2. Pod pojęciem szkody bezpośredniej rozumie się wyłącznie:

 • i. materialne uszkodzenie przedmiotów;
 • ii. rozsądne koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile dotyczą szkody bezpośredniej;
 • iii. oraz rozsądne koszty poniesione w celu uniknięcia albo ograniczenia szkody, o ile dotyczą one szkody bezpośredniej.

8.3. Squla w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkodę pośrednią. Szkoda pośrednia obejmuje m.in. stratę następczą, utratę korzyści, utratę oszczędności, zmniejszoną wartość firmy, szkody spowodowane materiałami albo oprogramowaniem podmiotów trzecich oraz szkodę wskutek uszkodzenia, zniszczenia albo utraty danych albo dokumentów.

8.4. Warunkiem powstania jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze pisemne zgłoszenie Squli przez Szkołę albo Nauczyciela szkody niezwłocznie po jej powstaniu. Każde roszczenie o odszkodowanie od Squli przedawnia się wskutek samego upływu czasu po 1 roku od daty powstania roszczenia.

8.5. Wyłączenia i ograniczenia, o których mowa w niniejszym artykule, tracą ważność, jeżeli i o ile szkoda jest wynikiem celowego działania albo świadomej lekkomyślności kierownictwa Squli.

9. Pozostałe postanowienia

9.1.Squla może przenieść na podmiot trzeci prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków ogólnych i poinformuje o tym Szkołę. Szkole zabrania się przenoszenia jakichkolwiek praw albo zobowiązań z tego tytułu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Squli.

9.2. Niniejsze Warunki ogólne i wszelkie wynikające z nich lub związane z nimi spory podlegają prawu holenderskiemu.

9.3 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ogólnych lub związane z nimi będą poddawane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla ich rozstrzygnięcia w Amsterdamie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy wskazują inny sąd właściwy dla ich rozstrzygnięcia.