Regulamin konkursu Squla i Neurony w akcji

Regulamin konkursu Neurony w Akcji z dnia 20.09.2021

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest FutureWhiz: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego FutureWhiz Media B.V. (numer rejestracji w holenderskiej Izbie Handlowej: 32144948, NIP UE: NL820246657B01), działająca także pod nazwą handlową SQULA., zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie prowadzony od dnia 20.07.2021, od momentu opublikowania Konkursu na Social Media Squla.pl (dalej: „Social Media”) dnia 20.09.2021 do 30.09.2021 do godziny 23:59.
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.
 4. Celem Konkursu jest promowanie działalności Organizatora.
 5. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć:

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Social Media – portale społecznościowe facebook.com/SqulaPL oraz instagram.com/squla_polska/ na których ogłoszony jest Konkurs;

Użytkownik – osoba fizyczna, która dysponuje kontem na jednym z wymienionych wyżej portali społecznościowych

Zadanie – odpowiedź na Pytanie zadane przez organizatora na Social Media

Pytanie – jaka byłaby Twoja wymarzona nagroda?

Odpowiedź – nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Mogą to być jej różne warianty. Organizator wylosuje wśród nich 3 (trzy) zwycięskie.

Nagrody – nagrody przewidziane dla zwycięzców Konkursu to trzy gry planszowe “Neurony w Akcji”

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest na Social Media organizatora pod adresem: facebook.com/SqulaPL oraz instagram.com/squla_polska/
 2. Uczestnikiem mogą być wszystkie osoby komentujące post konkursowy, udzielające odpowiedzi na konkursowe pytanie i w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin osób wymienionych wcześniej, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, kuzyni oraz osoby przysposobione.
 4. Odpowiedź na Pytanie i komentarz pod postem konkursowym jest traktowane jako zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie i oznacza akceptację przez Uczestnika jego zasad, przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 5. Organizator nie przyjmie zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w czasie trwania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu internetowego używanego przez Uczestnika.
 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie i jego opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego lub w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

§ 3.  Zasady przyznania Nagród w Konkursie

 1. Spośród Uczestników, którzy wykonali Zadanie, drogą losowania, Organizator wyłoni 3 (trzech) zwycięzców.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem zwycięzcy Konkursu.
 3. Posiedzenie Komisji, podczas której nastąpi przyznanie Nagród, odbędzie się dnia 02.10.2021. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród, o czym poinformuje na Platformie.

§4. Ogłaszanie wyników i wydanie Nagrody

 1. Trzech zwycięzców Konkursu zostanie powiadomionych o wygranych i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnych, wysłanych do nich lub do ich opiekunów prawnych poprzez wymienione wyżej Social Media
 2. Warunkiem odebrania Nagród przez zwycięzców jest przesłanie przez nich, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie i poinformowania o wygranej, wiadomości zwrotnych z danymi potrzebnymi do wysyłki
 • Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 2 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.
 • Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłana zwycięzcom do 10 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt. 3.
 • Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adresy wskazane przez Uczestników.
 • Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
 • Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymanych nagród na osoby trzecie.
 • Nagroda, której wysyłka do Uczestnika nie będzie możliwa w terminie do dnia 15.10.2021 z powodu niepodania Organizatorowi danych do wysyłki, lub podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, przepada.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać do Organizatora drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis reklamacji, w tym powód oraz oczekiwane rozwiązanie. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: konkurs@squla.com, tytuł e-maila: „Reklamacja. Konkurs SQULA” .
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Uczestnika na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w reklamacji.

§6. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób dokumentów i treści dotyczących Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych wykorzystywanych przez Organizatora w czasie Konkursu, bez jego wyraźnej, pisemnej zgody;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7 Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik i jego opiekun prawny jednocześnie oświadczają, że:

a) Uczestnik jest wyłącznym twórcą odpowiedzi konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do treści;

b) Powstałe w z związku z wykonaniem treści nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną wizerunku oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

2. Uczestnik i jego opiekun prawny nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z przesłanych treści;

§8. Dane osobowe

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników udostępnione przez Uczestnika w procesie dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie oraz w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przyznawania Nagród, a także w celach administracyjnych i statystycznych, jak również podatkowych (dotyczy zwycięzców)  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres nie dłuższy niż czas  trwania Konkursu oraz wydania Nagród lub przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechować dane Uczestników  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Organizator uprawniony jest do powierzania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, innym podmiotom (zaufani partnerzy), to jest: podwykonawcom Organizatora, przy zachowaniu zakresu i celu powierzenia określonego w ust. 2 powyżej. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazane powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa – przysługuje mu prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie urzędu).
 6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie swoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji Konkursu. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i, numeru telefonu, adresu e-mail i innych danych kontaktowych podanych wcześniej na potrzeby Konkursu.
 7. W celu realizacji uprawnień i obowiązków wskazanych powyżej Uczestnik może złożyć do Organizatora stosowny wniosek z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na Stronie oraz w Regulaminie.

§9. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.squla.pl
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie inne materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z poszanowaniem praw już nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, z uwzględnieniem czasu trwania ewentualnych postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu.