Regulamin konkursu SQULA
„Zaprojektuj awatara”

Regulamin Konkursu SQULA „Zaprojektuj awatara” z dnia 24.05.2022

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest  FutureWhiz: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego FutureWhiz Media B.V. (numer rejestracji w holenderskiej Izbie Handlowej: 32144948, NIP UE: NL820246657B01), działająca także pod nazwą handlową SQULA., zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs będzie prowadzony od dnia 24.05.2022, od momentu opublikowania Konkursu na stronie: www.squla.pl (dalej: „Strona”), do dnia 12.06.2022 do godziny 23:59.
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.
 4. Celem Konkursu jest promowanie działalności Organizatora.
 5. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć:

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Strona – strona internetowa/platforma edukacyjna online o adresie: www.squla.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada aktywny abonament na platformie Squla.pl i wzięła udział w Konkursie.

Uczestnik – dziecko w wieku od 4 do 12 lat.

Praca konkursowa – praca wykonana w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przygotowane przez organizatora Konkursu w quizie na Stronie i wysłanie jej skanu lub zdjęcia do organizatora na adres: konkurs@squla.com.

Zadanie konkursowe – zaprojektowanie własnego awatara.

Nagrody – nagrody przewidziane dla zwycięzców Konkursu to: 20 eKart prezentowych Empik o wartości 20 zł.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs prowadzony jest na Stronie Organizatora pod adresem: www.squla.pl.
 2. Uczestnikiem mogą być wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 12 lat, które posiadają aktywny abonament Squla i które spełnią następujące warunki konkursowe:
 3. – wykonają Zadanie,
 4. – w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin osób wymienionych wcześniej, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, kuzyni oraz osoby przysposobione.
 6. Wykonanie Pracy konkursowej i wysłanie jej do organizatora na adres: konkurs@squla.com jest traktowane jako zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie i oznacza akceptację przez Uczestnika jego zasad, przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 7. Organizator nie przyjmie zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w czasie trwania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu internetowego używanego przez Uczestnika.
 8. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie i jego opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego lub w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

§ 3.  Zasady przyznania Nagród w Konkursie

 1. Spośród Uczestników, którzy wykonali Zadanie konkursowe i przesłali Pracę konkursową do organizatora, organizator wyłoni 20 (dwudziestu) zwycięzców nagród głównych, oceniając kreatywność wykonania Zadania z uwzględnieniem możliwości Uczestnika adekwatnych do jego wieku.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem zwycięzcy Konkursu.
 3. Posiedzenie Komisji, podczas której nastąpi przyznanie Nagrody, odbędzie się dnia 17.06.2022. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród, o czym poinformuje na stronie Regulaminu konkursu.

§4. Ogłaszanie wyników i wydanie Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranych i warunkach odbioru Nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnych, wysłanych do nich lub do ich opiekunów prawnych na adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od momentu posiedzenia Komisji i wyłonienia zwycięzców.
 2. Warunkiem odebrania Nagród przez zwycięzców jest przesłanie przez nich, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie i poinformowania o wygranej e-mailem, wiadomości zwrotnych e-mail z następującymi danymi:
 1. imię i nazwisko
 2. numer telefonu
 3. adres wysyłki.
 • Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez tego Uczestnika prawa do Nagrody.
 • Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłana zwycięzcom do 10 dni roboczych po otrzymaniu przez Organizatora informacji, o których mowa w pkt. 3.
 • Nagrody zostaną wysłane na adres e-mail rodzica.
 • Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.
 • Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymanych nagród na osoby trzecie.
 • Nagroda, której wysyłka do Uczestnika nie będzie możliwa w terminie do dnia 30.06.2022 z powodu niepodania Organizatorowi danych do wysyłki, lub podania niekompletnych lub nieprawdziwych danych, przepada.

§5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać do Organizatora drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis reklamacji, w tym powód oraz oczekiwane rozwiązanie. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: konkurs@squla.com, tytuł e-maila: „Reklamacja. Konkurs: Projekt awatara” .
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Uczestnika na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w reklamacji.

§6. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób dokumentów i treści dotyczących Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych wykorzystywanych przez Organizatora w czasie Konkursu, bez jego wyraźnej, pisemnej zgody;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7 Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik i jego opiekun prawny jednocześnie oświadczają, że:

a) Uczestnik jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej;

b) Powstałe w z związku z wykonaniem Pracy Konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną wizerunku oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

2. Uczestnik i jego opiekun prawny nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy Konkursowej;

 • Uczestnik i jego opiekun prawny posiadają wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej;
 • Zgłoszone przez Uczestnika i jego opiekuna prawnego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;
 • Opiekun prawny Uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – b) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 • Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika i jego opiekuna prawnego prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

d) Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.

e) Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.

 • Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zastrzega, że z chwilą przesłania pracy Konkursowej do Organizatora, Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych.
 • W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
  Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.

§8. Dane osobowe

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników.
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników udostępnione przez Uczestnika w procesie dokonywania zgłoszenia udziału w Konkursie oraz w celu realizacji Konkursu, w tym w celu przyznawania Nagród, a także w celach administracyjnych i statystycznych, jak również podatkowych (dotyczy zwycięzców)  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO przez okres nie dłuższy niż czas  trwania Konkursu oraz wydania Nagród lub przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Organizatorowi przechować dane Uczestników  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Organizator uprawniony jest do powierzania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, innym podmiotom (zaufani partnerzy), to jest: podwykonawcom Organizatora, przy zachowaniu zakresu i celu powierzenia określonego w ust. 2 powyżej. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazane powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa – przysługuje mu prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie urzędu).
 6. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie swoich danych osobowych w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla realizacji Konkursu. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i, numeru telefonu, adresu e-mail i innych danych kontaktowych podanych wcześniej na potrzeby Konkursu.
 7. W celu realizacji uprawnień i obowiązków wskazanych powyżej Uczestnik może złożyć do Organizatora stosowny wniosek z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na Stronie oraz w Regulaminie.

§9. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.squla.pl/regulamin-konkursu-zaprojektuj-awatara
 2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie inne materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z poszanowaniem praw już nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2022 roku i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, z uwzględnieniem czasu trwania ewentualnych postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu.