Co zrobić by nauczanie zdalne było skuteczne?

Kasia

Pierwsze miesiące nauki zdalnej były w wielu kwestiach improwizacją. Na szczęście dzisiaj mamy już konkretne wytyczne co robić, by nauka zdalna była nie tylko skuteczna, ale także przyjemna.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że nauczanie zdalne wprowadzone 25 marca 2020 roku w szkołach było dla wszystkich wielkim wyzwaniem. Na ten sposób nauczania nie byli przygotowani uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice. Pierwsze dni nauki prowadzone w tej formie były więc dla wszystkich eksperymentem. 

Badanie przeprowadzone przez Centrum Cyfrowe wśród 1000 nauczycieli szkół podstawowych pokazało, że aż 85% z nich przed zawieszeniem stacjonarnego nauczania nie miało doświadczeń z edukacją zdalną. Nauczyciele jednak bardzo szybko dostosowali się do kompletnie nowej formy pracy i, jak wskazuje Centrum Cyfrowe, ponad połowa nauczycieli szybko wprowadziła lekcje na żywo, w czasie rzeczywistym, za pomocą różnego rodzaju platform. 

W przypadku uczniów było niestety zdecydowanie gorzej. Z badań Centrum Cyfrowego i Librusa wynika, że spora grupa nie mogła odnaleźć się w nowej sytuacji i wypadła z nauczania, a około jedna trzecia dzieci miała problemy sprzętowe. Jak wynika z badań, rodzice oceniając nauczanie zdalne mieli zdania podzielone: część oceniała je bardzo dobrze, ale byli i tacy, którzy ocenili je zdecydowanie negatywnie. 

Nauczanie zdalne z perspektywy czasu

Dzisiaj, po prawie trzymiesięcznej pracy zdalnej, wszyscy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Wyciągamy wnioski i pracujemy nad tym, by w razie konieczności wprowadzenia tej formy nauczania robić to jak najlepiej i skutecznie. Wymaga to współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, a także zweryfikowania dotychczas podejmowanych działań określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w opracowanym pod koniec marca poradniku. Aby nauczanie zdalne ostatecznie było skuteczne przed dyrektorem szkoły, nauczycielami, dziećmi i ich rodzicami stoją nowe wyzwania dostosowywane na bieżąco przez nauczycieli, których wdrożenie powinno przynieść oczekiwane efekty. 

Zgodnie z tym Dyrektor szkoły:

1. Wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.

2. Organizuje zajęcia zdalne zgodnie z tygodniowym planem zajęć

3. Poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny na bieżąco informuje o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły

4. Ustala wspólnie z Rada Pedagogiczną:

  • – sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
  • – możliwości ucznia do korzystania z materiałów elektronicznych,
  • – ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
  • – metody monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,
  • – formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce.

5. Wspomaga uczniów mających problemy ze sprzętem.


Ebook: Samodzielna nauka

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole i w domu?

Nauczyciele:

1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).

2. Prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny dla uczniów wykorzystując technologie IT. W tym zajęcia na żywo, platformy edukacyjne, dzienniki elektroniczne, epodręczniki, zasoby Internetu itd.

3. Dostosowują zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania do możliwości uczniów.

4. Uwzględniają fakt, że nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. A niektórzy muszą dzielić się komputerem z rodzeństwem (konsultacje z innymi nauczycielami).

5. Przestrzegają zasady, że terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie oraz panują nad zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z otrzymywanymi zadaniami z innych przedmiotów.

6. Starają się, by instrukcje dla uczniów były proste i jasne.

7. Regularnie oceniają prace przesłane przez uczniów starając się udzielać wskazówki do dalszej pracy

Uczniowie:

1. Samodzielnie  lub z pomocą rodziców (I-III) nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami zgodnie z ustaleniami.

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.

3. Pamiętają o systematycznej pracy.

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

5. Nie przedłużają zbędnie czasu spędzonego przy komputerze. Stosują przerwy. 

6. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

7. Pamiętają o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe).

Rodzice:

1. Zachęcają dzieci do samodzielnej pracy (kontrola rodzicielska).

2. Pozostają w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: korzystają regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzają stronę internetową szkoły.

3. W miarę możliwości wspierają dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Nauczanie zdalne jest formą pracy wymagającą dobrej organizacji, przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich instrukcji, systematyczności, zaangażowania zarówno nauczycieli jak i uczniów, a w przypadku najmłodszych, także rodziców. Pamiętajmy, że nic nie przychodzi samo, wszystkiego warto spróbować, a na naukę nigdy nie jest za późno.

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc